Przejdź do treści ››
Przejdź
do treści ››

Pielęgniarki środowiskowe

Pielęgniarka środowiskowa planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad chorym, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania.

Zakres zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

1. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, wybrana przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną, nad świadczeniobiorcą w zakresie:

1) promocji zdrowia i profilaktyki chorób;

2) świadczeń pielęgnacyjnych;

3) świadczeń diagnostycznych;

4) świadczeń leczniczych;

5) świadczeń rehabilitacyjnych.

2. Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, obejmując opieką:

- zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku, z wyłączeniem noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia

- osoby niepełnosprawne.

3. W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarka POZ współpracuje z:

- lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze;

- pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną;

- położną POZ;

- pielęgniarką opieki długoterminowej domowej;

4. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują:

- prowadzenie edukacji zdrowotnej;
- profilaktykę chorób wieku rozwojowego;
- profilaktykę chorób cywilizacyjnych (cukrzyca, choroby układu krążenia,gruźlica)

5. Świadczenia diagnostyczne obejmują:

- ocenę stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia;
- wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej;
- wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy;

6. Świadczenia lecznicze, zgodnie z odrębnymi przepisami, obejmują:

- udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;

- podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych;

- zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia;

- płukanie pęcherza;

- wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych;

- wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno - leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących się w porozumieniu z lekarzem;

- zdejmowanie szwów;
- wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna;
- stawianie baniek;
- ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych;
- dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego;
- doraźną modyfikację dawki leków przeciwbólowych, w uzgodnieniu z lekarzem i zgodnie z wykazem leków, do podawania których uprawniona jest pielęgniarka.

7. Świadczenia rehabilitacyjne obejmują:

- edukację - rehabilitacją przyłóżkową w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i długotrwałego unieruchomienia;
- usprawnianie ruchowe;
- drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej;
- ułożenie i przemieszczanie chorego w łóżku.

I piętro - gabinety:
32
Kontakt
tel. (71) 358 78 72
---